НОВА Кетъринг - вкусни хапки 'бижу, луксозни чаши под наем, цветни бар маси, шампаниери, сървиз и всичко за вашия прекрасен празник!

Свържете се с нас на:  info@novva.bgтел:  0887 304 443

                ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ РЕГЛАМЕНТИРАТ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИ И НАЕМ НА ОБОРУДВАНЕ МЕЖДУ "НОВА РИНГ" ООД И НЕГОВИТЕ КЛИЕНТИ

 

При поръчки на артикули, храни, наем или закупуване на оборудване, посуда, инвентар, доставки и/или услуги от „НОВА Ринг”ООД, направени чрез електронни писма, телефонни разговори, уеб сайт, електронни магазини, мобилни приложения, Вие, в качеството Ви на клиент или страна по силата на активирана договореност се считате за запознати, уведомени и се съгласявате да спазвате следните Общи условия, наричани за краткост по-долу ОУ:

Използваната поредна номерация се създава, приема, използва и цитира в следния алгоритъм: С римски цифри /I, II, III и др./ в началото на реда се означава раздел, с арабски цифри /1, 2, 3 и др./ в началото на реда се означава член.

 

I. Определения, термини и дефиниции в настоящите ОУ:

 

1. "НОВА Ринг" ООД е търговско дружество, наричано за краткост по-долу ДРУЖЕСТВОТО, регистрирано на територията на Република България, представлявано от Николай Костов, управител.

2. "НОВА Кетъринг", изписано на кирилица и NOVA Catering, изписано на латиница представляват една и съща търговска марка, която се явява авторска собственост и в настоящите ОУ представлява еквивалент на ДрУЖЕСТВОТО.

3. Следните наименования и/или електронни адреси: www.novva.bg,  http://www.novva.bg, novva.bg са еквивалентни едно на друго, собственост са на "НОВА Ринг" ООД и се наричат за краткост по-долу уеб сайт, Интернет сайт или уеб сайтове. Представляват уеб позиционирани платформи, съдържащи файлове, програми, снимки, носители на информация, които представят и рекламират дейностите на Дружеството и дават възможност за ползване на услугите, предоставяни от "НОВА Ринг" ООД. Всички представени артикули, продукти и услуги, представени в електронните адреси, са предмет на настоящите ОУ.

4. В настоящите ОУ клиент се нарича всеки желаещ или ползващ услугите, предоставяни от Дружеството. Клиент се нарича и потребител, който ползва представените услуги частично или напълно.

5. В настоящите ОУ артикул се нарича всяка стока, ястия, напитки, десерти, вещ, инвентар, посуда, прибори, които могат да бъдат поръчани и доставени от Дружеството.

6. В настоящите ОУ услуга се нарича извършване на доставка и изпълнение на заявена поръчка от страна на Дружеството.

7. В настоящите ОУ заявка се нарича списък от избрани артикули и услуги, поръчани или заявени за изпълнение от клиент. В тези ОУ заявка се приема като еквивалент на потвърдена оферта, поръчка, заявление за извършване на услуги.

 

II. Предмет и общи положения:

 

8. С тези Общи условия /ОУ/ се определя цялостната организация, условия, ред, срокове, разплащания, съпътстваща дейността документация, обезщетения при заявяване и изпълнение на поръчки и сключване на договори за получаване на оборудване, посуда, инвентар под наем и  доставки на храни, напитки и хранителни стоки между търговско дружество "НОВА Ринг" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1113, ж.к. "Изток", ул. "Кюри" № 18 /Дружеството/ и неговите контрагенти, клиенти и доставчици.

9. Настоящите ОУ се приемат от клиентите и контрагентите на Дружеството чрез удостоверяване на подписа им, чрез електронно писмо или чрез изразяване на тяхното волеизявление при потвърждаване на оферта, чрез подписване на поръчка, заявка или договор.

10. Срок за приемане на ОУ се приема еднакъв със срока за потвърждаване на оферта или поръчка.

 

III. Заявки, поръчки, наем на оборудване и изпълнения на доставки:

 

11. Заявка и поръчка се подава или изпраща чрез последователно извършване на следните действия и активности: осъществяване на връзка/контакт с Дружеството посредством телефонен контакт, електронно писмо,  чрез мобилно или електронно устройство и прилежащите му платформи, електронен магазин, пощенско писмо, попълване на форма за запитване в Интернет сайта на Дружеството.

12. По подадените заявки и поръчки се изготвя финална оферта или поръчка, по която се изпълнява заявената услуга. Финалната оферта или поръчка трябва да съдържа реквизити, отнасящи се към реализацията на услугата: име на контрагента, контактна информация, телефон за контакт с клиента, дата за изпълнение на услугата, час за изпълнение на услугата, точен адрес за доставка, лице за контакт на мястото на изпълнение, точно описание на избраната услуга, списък на заявените артикули и техния брой, единична цена, обща цена, отстъпки, начин на плащане, заявена съпътстваща поръчката документация, указания за начисляване на местни, преки и косвени данъци, допълнителна информация, отнасяща се към изпълнението на поръчката.

13. Финална оферта и поръчка се потвърждава от клиента устно или писмено, като се удостоверява с подпис, печат или електронно писмо.

14. Поръчки и оферти се изпълняват от оторизирани лица, служители и представители на Дружеството или от трети страни, наети подизпълнители, контрагенти по договори за съвместна дейност в случаите, в които реализацията на офертата изисква такива действия. Всеки изпълнител се легитимира пред клиента като представител на "НОВА Кетъринг" чрез обозначителен знак, служебна карта, рекламен бадж, лична карта и представя необходимата съпътстваща изпълнението документация.

15. При реализиране на потвърдена оферта, поръчка и заявка се издава съпътстващата организационна документация: протоколи за получени артикули, опис на оборудване, протоколи за наем и връщане на оборудване и посуда, декларация за съответствие, декларация за монтаж при заявени шатри и тенти, търговски документ и други.

16. "НОВА Кетъринг" уведомява периодично клиентите си през целия етап на изпълнение на поръчката по договорени начини – чрез писма, електронни писма, телефонни разговори.

17. При доставяне или получаване на оборудване под наем срокът за наемане е 24-часов или едно денонощия, освен в случаите, в които в офертата или поръчката изрично е указано друго. В случаите, в които не са посочени в офертата, дата и час за връщане или приемане на наетото оборудване обратно от клиента се договарят допълнително.

18. При наем на оборудване клиентът има възможност да получи заявените артикули от офис или склад на "НОВА Кетъринг" или да използва услугата „Доставка”, като заплати транспортна такса, за да бъде доставено и впоследствие прибрано съответното оборудване. Разходите за транспортните такси се калкулират на пазарен принцип в зависимост от крайната доставна точка, разстоянията, географските и климатични условия и отдалеченост.

19. При наем на оборудване артикулите се получават или доставят в рамките на работното време – от 9,00 ч. до 18,00 ч., освен ако в предварително одобрените оферти не са посочени други часове.

20.  При наем на оборудване наетите артикули се считат за използвани от момента на наемането им. Периодът на наемане продължава до фактическото им предаване / връщане към "НОВА Кетъринг". Липси, забележки, несъответствия, наранявания и всякакви констатации по състоянието, формата и вида на артикулите се извършват само и единствено при първоначалното предаване и при финалното връщане на инвентара в присъствието на представител на двете страни. В случай на липсващ представител на клиента, както и в случаите на предаване или връщане на наетото оборудване чрез куриери или посредници, оценката на представител на "НОВА Кетъринг" се приема за валидна.

21. При цялостна организация на събития клиентът има възможност предварително да се консултира с представители на „Нова кетъринг” и при необходимост да заяви и заплати наличието на събитиен организатор, супервайзър, мениджър на място, който да контролира действията на персонала с цел максимално ефективно и успешно провеждане на мероприятията.

22. При наем на временни постройки, шатри, тенти и чадъри на клиента се предоставя инструкция за ползване, алгоритъм за експлоатация, документи за инструктаж за безопасност, с които той следва да запознае своите представители, служители и екипи.

23. При наличие на лоши климатични условия, бури, ураганни ветрове, вятър над 7 м/с за шатрите с олекотена конструкция и над 25 км/ч за шатрите с масивна конструкция "НОВА Кетъринг" има право да инициира преждевременен демонтаж на наетото оборудване и да осъществи прибирането му, дори в случаите, в които няма осигурен представител на клиента.

24. В описаните в предходния член случаи, включително и в други случаи, попадащи в категорията на форсмажор и ситуация на извънредност, паника, риск от струпване на непреодолимо количество хора, тълпа, силен снеговалеж, гръмотевични бури, земетресения, ураганни ветрове и подобни, пълната отговорност по контрола и експлоатацията на наетото оборудване, временни конструкции, шатри, тенти, чадъри се поема изцяло от клиента или наемателя. Негов е ангажиментът за предварителен инструктаж на служителите му, организация на евакуация и обезопасяване на обекта или терена. За да се избегнат рискове от описаното в последните два члена, клиентът има възможност да наеме оторизиран, компетентен персонал от "НОВА Ринг" ООД, неговите партньори и подизпълнителите му срещу заплащане.

 

IV. Цени, ред за плащания, начин на плащания, неустойки, финансова документация:

 

25. "НОВА Кетъринг" обявява цени на отделни артикули, примерни оферти, каталози, ценови листи, обобщени цени при комплексни поръчки, отстъпки при промоции, количества, дарения и всякаква финансова информация при контакт с клиента чрез телефон, електронно писмо, на сайта си www.novva.bg, чрез рекламни текстове, презентационни писма и по начини, разрешени от търговската практика и съобразени с етичните норми.

26. Всички стойности, цени, обобщени суми, авансови и последващи плащания към "НОВА Кетъринг" и от "НОВА Кетъринг" се извършват само в български лева.

27. Всички обявени цени са придружени от информация за начислените върху тях транспортни и доставни такси, преки и косвени данъци.

28. Всякакви плащания от клиенти и към контрагенти на Дружеството се извършват в брой, по банков път, чрез финансови и банкови системи за разплащания, чрез терминали, чекове, дебитни и кредитни карти. Всяко регистрирано разплащане се придружава от финансово-счетоводни документи: касов бон, фактура, платежно нареждане, разписка за оторизация, чек, бордеро, авизо, протокол за отложено плащане и други. При потвърждаване и финализиране на оферта или поръчка писмено се указва процентната част за авансово плащане и частта за последващо доплащане. При резервационно плащане се указва, че плащането е авансово.

29. "НОВА Кетъринг" има право да анулира и да не изпълни заявена услуга в случаите, в които не е извършено авансово плащане по реда и в сроковете, посочени в конкретната оферта.

30. В случаи на забавени плащания по одобрени или потвърдени оферти, клиентите дължат неустойка в размер на 1 /един/ процент върху стойността на услугата за всеки ден от забавата, но не повече от 40 /четиридесет/ процента общо.

31.  При наемане на оборудване, наемната цена е обявена за 24-часов наемен период, както е указано в член 17 на ОУ.

32. При констатирани липси и увреждания на наети артикули, стойността им се заплаща към "НОВА Ринг" ООД в пет-дневен срок от датата на връщане.

 

V. Права и задължения на страните:

 

33.  "НОВА Кетъринг" се задължава да поема и полага необходимата грижа към клиента, за да му предостави нормална възможност за ползване на услугите, представляващи предмет на настоящите ОУ.

34. "НОВА Кетъринг" няма задълженията да контролира начините и ситуациите, в които клиентът ползва, употребява и се разпорежда с предоставените му услуги.

35. "НОВА Кетъринг" има правата да прекрати всякакви отношения със своите клиенти/контрагенти в случаите, в които клиентът/контрагентът е нарушил правото на интелектуална собственост на "НОВА Кетъринг" върху наличните, публикувани и съдържащите се в обсега на обектите на интелектуалната и авторска собственост елементи – снимки, файлове, детайли, информация, описания и др.

36. С приемането на настоящите ОУ контрагентът се съгласява да получава от "НОВА Кетъринг" не поискани търговски и рекламни съобщения, освен в случаите, в които контрагентът изрично е указал нежеланието си.

37. Без писмено разрешение клиентът/контрагентът няма право да ползва, копира, възпроизвежда и предоставя напълно или частично информация от Интернет сайта на  "НОВА Ринг" ООД или www.novva.bg, няма право да я използва като интелектуален или търговски обект, освен в случаите, в които се касае за незначителен обем данни, предназначени само за лично ползване и с нетърговски цели.

38. "НОВА Кетъринг" има право да преотстъпва напълно, цялостно или частично права върху свои материали и активи към трети лица, като актът на преотстъпване се приема за валиден само в писмен вид.

39. Без писмено разрешение клиентът/контрагентът няма право да премахва търговските обозначения, знаците за търговска марка и бранд на "НОВА Кетъринг" от материалите, оборудването и инвентара, предоставен му от "НОВА Ринг" ООД.

40. Всеки контрагент във взаимоотношенията си с "НОВА Кетъринг" е длъжен да съблюдава българското законодателство, да спазва настоящите ОУ, приложимите чужди закони, правилата и нормите на добрите нрави, етика и  морал, включително и в електронното пространство и/или Интернет.

41. Всеки контрагент във взаимоотношенията си с "НОВА Кетъринг" няма право да нарушава чуждите имуществени, търговски, бизнес или неимуществени права, да уронва престижа на никого, да наранява доброто име на трета страна, да призовава и/или агитира към незаконни действия, насилие или каквато и да е вражда.

42. С приемането на настоящите ОУ контрагентът декларира, че ползването на услугите на "НОВА Кетъринг" е изцяло на собствен /на контрагента/ риск, под негова /на контрагента/ отговорност.

43. С приемането на настоящите ОУ контрагентът се съгласява, че "НОВА Ринг" ООД не носи отговорност за евентуално причинени щети и вреди при ползване на услуги, освен в случаи на умишлено причиняване от страна на Дружеството или при проявена груба небрежност.

44. "НОВА Кетъринг" не носи никакви отговорност за информация, неполучена от контрагент по вина на трета страна, както и за информация, касаеща "НОВА Кетъринг", но получена от трети страни, както и форуми, външни Интернет страници, каталози, реклами и други.

45. "НОВА Кетъринг" не носи отговорност за щети, причинени от не предоставени услуги, в случаи на непреодолими сили, войни, бедствия, форсмажорни обстоятелства, случайни събития и други. В описаните случаи Дружеството не дължи обезщетения и неустойки за претърпени вреди.

46. Задължения на клиента при наем на оборудване:  клиентът е длъжен да подготви мястото за получаване, в случаи на монтаж на шатри, тенти и чадъри – тревните площи следва да са окосени, да е договорен, осигурен и обезопасен достъп на лекотоварно моторно превозно средство, да бъде разчистен терен за разтоварване и монтаж, да бъде осигурено лице, което да е оторизирано за представител на клиента и което да подпише приемните документи. За максимално избягване на риск от щети и за осигуряването на ефективни и качествени монтажни действия клиентите се задължават да уведомяват предварително за наличието и състоянието на инфраструктура под земя или под нивото на монтаж, електрически и строителни съоръжения, тръби, канали и подобни. "НОВА Кетъринг"не поема вина за щети при липса на предварително писмено уведомление при изброените и обяснените по-горе състояния.

47. Клиентът е длъжен да пази наетото оборудване с грижата на добър стопанин. Клиентът е длъжен да се грижи за наетото оборудване добросъвестно, да го опазва от неблагоприятни климатични условия, както и от недобросъвестни действия на трети страни, служители, гости или представители на клиента.

48. Клиентът няма ангажимент да почиства наетото оборудване. Дейности като пране, химическо чистене, хигиенизиране с непрофесионални препарати от страна на клиента е абсолютно забранено. Клиентът е длъжен да отстрани декоративни елементи, цветя, орнаменти и подобни, които може да са ползвани при експлоатацията на наетото оборудване.

 

VI. Защита на лични данни:

 

49. "НОВА Ринг" ООД има право да използва, събира и използва информация, отнасяща се към клиентите си и чрез която те се идентифицират. В обхвата на тази информация влизат: имена, адреси, телефонни номера, електронни и пощенски данни и други характеристики, влизащи в категорията на лични данни. Клиентът предава описаната информация доброволно.

50. "НОВА Ринг" ООД поема отговорност за съхраняването и опазването на получената информация, като поема ангажимента по защитата и.

51. С приемането и/или подписването на настоящите ОУ контрагентът дава своето съгласие за приемане, съхраняване и обработване на личните му данни от "НОВА Ринг" ООД.

52. "НОВА Ринг" ООД се задължава да не предоставя и да не разкрива на трети лица никаква лична информация и данни, освен в случаите, в които клиентът сам инициира въпросното предаване или в посочените от закона случаи и към оторизираните от закона лица.

 

VII. Интернет сайт, авторски права и ограничения:

 

53. Търговската информация, изложена на Интернет сайта на Дружеството www.novva.bg, представлява обект съгласно Закона за авторското право и сродните му права. Същата е собственост на "НОВА Ринг" ООД или е предоставена за ползване на "НОВА Ринг" ООД от трети лица по надлежния ред. Същата информация е предоставена за информиране и ползване от клиенти, контрагенти, посредници, сватбени агенти и други. Всичко, изложено в сайта, подлежи на промени без предварително уведомление. Предоставената информация е съобразена с действащото законодателство. Ползването и не носи никаква предварителна гаранция за полезност, пригодност за конкретна цел, компютърна безопасност и други. При всякакви въпроси и съмнения за пригодност на изложените данни всеки потребител следва да се свърже с представител на "НОВА Кетъринг" за получаване на допълнителна  и пояснителна информация. Ползването на рекламираната в www.novva.bg информация е с изцяло лична отговорност и воля на ползвателя. Всички изложени данни, файлове, снимки, фото и видео материал е изключителна собственост на "НОВА Ринг" ООД, в качеството му на собственик на авторското право. Потребителят има право да ползва частична и избрана информация и данни от www.novva.bg само след изричното разрешение и съгласие на титуляра на авторското право.

 

VIII. Заключителни разпоредби:

 

54. При несъответствие с написаното в ОУ и договор на "НОВА Ринг" ООД има сила текстът в договора.

55. Всеки контрагент се запознава и подписва настоящите ОУ, като получава екземпляр от тях лично.

56. Настоящите общи условия /ОУ/ влизат в сила от 01/03/2016 г. , прилагат се и имат фактически действия за всички договорености, поръчки, доставки, наем на оборудване, сделки, реализации, бартери, договорени и завършени след 01/03/2016 г.

57. Валидността на настоящите ОУ стартира от датата на всяка последна редакция, която се посочва в последен член на раздел VІІІ.

Нова Кетъринг - оборудване под наем Нова Кетъринг - оборудване под наем Нова Кетъринг - оборудване под наем Нова Кетъринг - оборудване под наем Нова Кетъринг - оборудване под наем Нова Кетъринг - оборудване под наем Нова Кетъринг - оборудване под наем Нова Кетъринг - оборудване под наем Нова Кетъринг - оборудване под наем Нова Кетъринг - оборудване под наем

Кетъринг събития

Кетъринг събития

Кетъринг събития

Кетъринг събития

Кетъринг събития

Кетъринг събития

Кетъринг събития

Кетъринг събития

Кетъринг събития

Кетъринг събития

Всички публикувани цени в сайта са без включен ДДС и разходи за транспорт

 NOVA Catering

 - 2016 г. - Всички права запазени ®

Created by:

 NOVA WD Studio